Политика конфиденциальности

Apollona on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted.
1. Isik annab Apollona-le nõusoleku töödelda (s.h avaldada, ristkasutada, analüüsida) isiku majanduslikku seisundit puudutavaid andmeid (s.h andmeid isiku ja kolmanda isiku vahel sõlmitud krediidilepingu ja muu sarnase iseloomuga lepingu ja lepingust tuleneva kohustuse täitmise kohta) ning edastada andmetöötluse tulemusi kolmandatele isikutele käesolevates üldpõhimõtetes sätestatud korras.

2. Isikuandmete töötlemise eest on vastutav Apollona.

3. Apollona-l on õigus edastada punktis 1. nimetatud informatsioon järgmistele kolmandatele isikutele:
3.1. Apollona-ga seotud isikud (s.h Apollona lepingupartnerid, tütarettevõtjad);
3.2. Teenuste osutamisega seotud isikutele ja organisatsioonidele (nt inkasso-, tõlke-, side-, IT- ja postiteenuse osutaja, kindlustusandjad ja -vahendajad, jne);
3.3. Andmekogude pidajatele, kellele Apollona on kohustatud edastama teavet kehtiva õiguse või lepingu alusel (nt isikule, kes peab maksehäireregistrit). Apollona-l on õigus edastada isiku andmed maksehäirete registrisse, kui isikul on Apollona ees nõuetekohaselt täitmata rahaline kohustus. Isik on teadlik, et viidatud andmekogudes avalikustatakse teave isiku maksehäire kohta ning nõustub sellega;
3.4. Kõigile isikuga tehtava tehinguga seotud isikutele, eesmärgiga täita õigusaktidest tulenevaid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alaseid kohustusi;
3.5. Muule kolmandale isikule Apollona ja kolmanda isiku või isiku ja kolmanda isiku vahel sõlmitud lepingu täitmiseks.

4. Apollona-l on õigus töödelda ja edastada informatsiooni isiku krediidivõimelisuse hindamise või muul samasugusel eesmärgil käesolevas nõusoleku vormis nimetamata kolmandale isikule, kui kolmandal isikul on isikuandmete töötlemiseks õigustatud huvi. Apollona tuvastab sellisel juhul kolmanda isiku õigustatud huvi, kontrollib edastatavate andmete õigsust ning registreerib andmeedastuse.

5. Lisaks punktis 1 nimetatud andmetele töötleb Apollona muuhulgas järgmisi isiku andmeid ning nende töötlemise peamised eesmärgid on:
5.1. Isiklikud andmed (nt nimi, isikukood, sünniaeg, suhtluskeel, informatsioon perekonna kohta, isikut tõendava dokumendi andmed jms), mida töödeldakse eelkõige isikutuvastamiseks;
5.2. Kontaktandmed (nt aadress, telefoninumber, e-posti aadress jne), mida töödeldakse eelkõige isikule informatsiooni edastamiseks;
5.3. Kutse- ja majandustegevus, finantsandmed (nt sissetulek, kohustused, varasem maksekäitumine, seotud isikud jne).

6. Apollona-l on õigus töödelda neid andmeid ka muudel eesmärkidel, kui see on vajalik isikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või kui Apollona-l on selleks muu põhjendatud huvi (sealhulgas Apollona-le seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks).

7. Apollona-l on õigus piiranguteta edastada kõiki isiku isikuandmeid isikule, kes osutab Apollona-le õigusteenust, raamatupidamise teenust või auditeerimise teenust eeldusel, et vastava teenuse osutaja on võtnud endale Apollona suhtes kohustuse vastavaid isikuandmeid kolmandatele isikutele mitte avaldada.

8. Isikul on õigus saada Apollona-lt isikut puudutavat, Apollona-l olemasolevat teavet ja isikuandmeid, välja arvatud juhtudel, kui andmeid ei väljastata tulenevalt õigusaktidest sätestatust.

9. Isikul on õigus nõuda Apollona-lt enda kohta käivate ebaõigete isikuandmete parandamist.

10. Kui isik leiab, et Apollona on andmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, siis on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega vastava rikkuja poole. Apollona ei kustuta isiku isikuandmeid.

Dokumentatsioon

ru_RURussian